Słownik pojęć:

Operator:                         Fundacja Centrum Usług Doradczych i Informacji

Platforma/Serwis:        https://cud.info

POK:                                  Pokój Obsługi Klienta

Portal:                               https://cudinfo.net

Doradca:                          Wykonawca usługi

Użytkownik/Klient         Osoba fizyczna, prawna lub nieposiadająca osobowości prawnej

 
1.     CUD.info jest serwisem doradczym wspierającym procesy obsługi Klientów przez  branże usługowe  i specjalistyczne.
2.     Celem serwisu CUD.info jest doradztwo i prezentowanie sprawdzonych ofert z branż specjalistycznych i usługowych.
3.     Celem Operatora jest profesjonalne doradztwo z branż specjalistycznych i uwierzytelnianie ofert od sprawdzonych tylko doradców i pomoc w ich wyszukiwaniu.
4.     Wszyscy Doradcy Serwisu zostali zweryfikowani i poświadczeni, a ich kompetencja i profesjonalizm zatwierdzony przez Operatora.
5.     Klient może przyjąć lub bezpłatnie odrzucić zaproponowane oferty.  
6.     Po zaakceptowaniu przez Klienta przedstawionej oferty, Operator w imieniu Doradcy może podpisać z Użytkownikiem umowę współpracę na ustalonych warunkach.
7.     Operator zastrzega sobie prawo braku możliwości przedłożenia oferty w zakresie oczekiwanym przez Klienta. Operator dołoży starań, aby z sieci jego profesjonalistów wyszukać i wskazać możliwe chociaż oferty.
8.     Tylko autoryzowani Doradcy mają dostęp do systemu Operatora.
9.     Celem zapewniania najwyższej jakości usług, sprawy Użytkowników mogą być prowadzone i rozliczane za pośrednictwem Serwisu.
10.  Założenie i utrzymanie konta Użytkownika na platformie CUD.info jest bezpłatne.
11.  Wniosek złożony w usługach elektronicznych o usunięcie konta wymaga  weryfikacji przez Operatora, celem dokończenia procesu zamknięcia. W przypadku usług które są aktywne, Operator w ustaleniu z Doradcą ustali sposób ich wypowiedzenia i ewentualnego rozliczenia.
12.  Konto bez adresu mail i telefonu Użytkownik może założyć tylko w POK.
13.  Serwis nie pobiera żadnych opłat od Użytkowników za obsługę zawartych usług.
14.  Serwis nie jest wykonawcą prezentowanych ofert. Operator łączy profesjonalistów i pasjonatów określonych zawodów i branż, uwierzytelniając prezentowane oferty.
15.  Wykonawcą usługi jest Doradca, którego oferta została wybrana i zatwierdzona przez Klienta.
16.  Celem bezpieczeństwa oraz gwarancji prezentowania tylko rzetelnych i sprawdzonych ofert, nad każdą usługą prowadzoną w Serwisie czuwa nadzorca procesowy wybrany przez Operatora.
17.  Jeżeli w otrzymanym zapytaniu jest zbyt mało informacji do przygotowania oferty lub jej wycena wymaga przedpłaty, wybrany Doradca skontaktuje się z Użytkownikiem.
18. Otrzymaną ofertę Użytkownik może: odrzucić, zaakceptować lub zgłosić do niej zapytania. Historia korespondencji zapisywana jest w Portalu.
19.  Doradcy prezentujący oferty zobowiązani są do przedstawienia wszystkich możliwie wiadomych opłat oraz kosztów, które Użytkownik będzie musiał ponieść dla realizacji przedstawianej oferty.
20.  Użytkownik może wybrać interesującą go ofertę lub odrzucić wszystkie propozycje nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów.
21.  Serwis przetwarza opinie i uwagi Klientów w zakresie obsługujących go Doradców.
22.  Doradcy mogą kontaktować się z Klientem za pośrednictwem Serwisu, telefonicznie lub drogą elektroniczną oraz osobiście.
23.  Za prawidłowe działania serwisu CUD.info odpowiada Operator.
24.  Administratorem danych osobowych jest Doradca oraz Operator. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
25.  Doradca jest odpowiedzialny za wykonanie zatwierdzonej oferty z dbałością o jak najwyższą jakość świadczonej usługi z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z sztuką i etyką branży w której realizowana jest oferta Użytkownika.
26.  Użytkownik o każdym nowym dopisanym zdarzeniu w jego sprawie zostanie poinformowany za pośrednictwem korespondencji mail lub sms, jeżeli ustawiono takie formy powiadomienia.
27. Za pośrednictwem Serwisu mogą być zawierane tylko oferty, co do których Operator ma upoważnienia do zawierania ich w imieniu danego Doradcy. Jeżeli umowa wymaga wprowadzenia dodatkowych i nie standardowych zapisów, wówczas Doradca przygotują niestandardową umowę dla Użytkownika.
28. Operator ma prawo publikować zweryfikowane opinie Klientów na temat Doradców na podstawie przebiegu współpracy z nimi oraz w oparciu o prowadzone przez Operatora ankiety mające na celu badanie satysfakcji Klienta.
29. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik oświadcza, że zrozumiał jego treść oraz zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim postanowień.
30. Użytkownik bez wyraźnej zgody Operatora nie jest uprawniony do przesyłania lub w inny sposób publicznego udostępniania czy sprzedawania treści pozyskanych w wyniku wykonania usługi.
31. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn zm.).