Regulamin Galerii

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1 Galeria sztuki zwana dalej galerią, działa w ramach Fundacji Centrum Usług Doradczych i Informacji Ul. Rynek 60/2 50-116 Wrocław.
§2 Galeria prowadzi usługę pośrednictwa w sprzedaży dzieł sztuki w punktach obsługi klienta oraz na stronie fundacji, zwanych dalej dziełami.
§3 Galeria umożliwia dokonywanie transakcji pomiędzy użytkownikiem jako kupującym, a artystą jako sprzedającym w celu nabycia dzieł.
§4 Galeria może współpracować z innymi ośrodkami akademickimi oraz pozaakademickimi.
§5 Wszelkie informacje zawarte w ofercie dzieła wystawionego w galerii, w tym dotyczące opisu i ceny, nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy z artystą w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Rozdział II. Przedmiot i zakres działania
§6 Celem działalności Galerii jest:
a.) Prezentacja sztuki współczesnej, osiągnięć w zakresie ceramiki oraz rzeźby,
b.) Upowszechnianie sztuki multimediów,
c.) Upowszechnianie sylwetek artystów zarówno profesjonalnych jaki i amatorów.
§7 Galeria oferuje usługę pośrednictwa w transakcji, udostępnia stronom techniczne środki umożliwiające jej dokonanie oraz udziela pomocy w jej realizacji.
§8 Dostawa dzieła realizowana jest przez podmioty zewnętrzne na rzecz kupujących, na podstawie odrębnych stosunków prawnych.
§9 Decyzje o akceptacji lub odrzuceniu wystawy danego dzieła podejmuje fundacja w uzgodnieniu z artystą w oparciu o złożony wniosek.
§10 Wnioskujący zobowiązuje się przygotować wybrane prace, dostarczyć je do galerii, zamontować i zdemontować wystawę.
§11 Artysta w uzgodnieniu z fundacją może ustalić częstotliwość zmian ekspozycji i rotacji pomiędzy POK.

Rozdział III.  Zobowiązania Galerii
§12 Galeria zapewnia pomoc i opiekę techniczną podczas montażu i demontażu.
§13 Galeria nie ubezpiecza prac na czas trwania wystawy.
§14 Galeria opowiada za zniszczenie, uszkodzenie i kradzież prac podczas trwania wystawy.
§15 Galeria ma prawo odmówić realizacji wystawy bez podania przyczyny odmowy.
§16 Artysta zachowuje pełnię praw autorskich do sprzedawanego dzieła.
§17 Sprzedający ma możliwość wycofania poszczególnych dzieł prezentowanych w galerii.

IV. Realizacja zamówienia
§18 Po otrzymaniu zapłaty całości ceny za dzieło, fundacja przekazuje ją w ciągu 2 dni roboczych celem realizacji zlecenia, tj. przesłania dzieła do miejsca wskazanego przez kupującego.
§19 Artysta zobowiązuje się wysłać dzieło na wskazany adres do kupującego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty.
§20 Za prawidłową dostawę odpowiedzialność ponosi artysta.
§21 Dostawa dzieła świadczona jest odpłatnie, koszt dostawy uzależniony jest od wyboru przewoźnika.
§22 Zrealizowanie dostawy wymaga przekazania przez artystę danych nabywcy właściwemu przewoźnikowi w zakresie niezbędnym dla realizacji dostawy. Przy odbiorze dzieła Kupujący winien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności doręczającego, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do artysty.

V. Postanowienia końcowe
§23 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Fundacja Centrum Usług Doradczych i Informacji.
§24 Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności.
§25 Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez fundację, a także informacje w zakresie stosowania na stronie plików cookies.
§26 Fundacja oraz artyści przetwarzający dane osobowe kujących są zobowiązani przetwarzać je zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i dołożyć należytej staranności w celu ochrony danych osobowych.
§27 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.