STATUT CENTRUM USŁUG DORADCZYCH I INFORMACJI

Rozdział I. Postanowienia Ogólne

§1

 1. Fundacja Centrum Usług Doradczych i Informacji, zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz na podstawie postanowień niniejszego Statutu.
 2. Fundacja używa skrótu „CUD.info” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).
 3. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Fundacji lub podmiotom oraz osobom, którym Fundacja udzieliła takiej zgody.
 4. Fundacja została ustanowiona w dniu 14.07.2022r. przez Pawła Wiktora zwanego dalej Fundatorem aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej przed notariuszem Joanną Prus prowadzącą Kancelarię Notarialną we Wrocławiu, przy ul. Świebodzkiej nr 2, Repertorium A nr 1604/2022.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest (50-116) Wrocław, ul. Rynek 60/2.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacji może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Przy współpracy zagranicznej Fundacja może posługiwania się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.

§3

 1. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§4

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw cyfryzacji.

§5

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, filie a także przystępować do spółek i fundacji.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą. Dochody z działalności mogą być przeznaczane jedynie na cele i zadania statutowe Fundacji.

§6

 1. Fundacja może wydawać certyfikaty i zaświadczenia oraz odznaczenia honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami dla osób oraz podmiotów zasłużonych dla Fundacji, przyczyniających się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

§7

Celami działania Fundacji jest:
 1. zwiększanie dostępu obywateli i podmiotów gospodarczych do społeczności i usług zawodów regulowanych wraz z popularyzacją technologii informatycznych i logistycznych, usprawniających wzajemną komunikację w tym promocja gospodarki elektronicznej,
 2. działalność wspomagająca rozwój sieci społeczności promującej dostępność usług branż zawodów regulowanych,
 3. wspieranie rozwoju i promowanie pozyskiwania informacji ograniczających ryzyka finansowe w działalności gospodarczej lub w sprawach cywilnych,
 4. promowanie i pośrednictwo wymiany możliwych i dostępnych informacji gospodarczych, określających wiarygodność finansową kontrahentów w tym promocja postaw terminowych i elektronicznych płatności w obrocie gospodarczym,
 5. inicjowanie oraz wspomaganie współpracy podmiotów branż usługowych wraz z tworzeniem warunków sprzyjających rozwojowi dostępności ich usług i produktów,
 6. popularyzacja wiedzy na temat korzyści płynących z wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjnych, ograniczających ryzyka transakcyjne w tym dzięki weryfikacji i sprawdzaniu informacji o stronie danej transakcji,
 7. działalność na rzecz integracji zawodowej w szczególności w obszarze przedsiębiorczości zawodów regulowanych i wspomaganie zrównoważonego dostępu do świadczonych przez te branże usług,
 8. wspieranie i pomoc w wyszukiwaniu rozwiązań problemów klientów korzystających lub potrzebujących skorzystać z usług zawodów regulowanych.
 9. promocja mediacji i negocjacji oraz współpracy i pielęgnowania dobrych relacji biznesowych i społecznych,
 10. upowszechnianie wiedzy o przysługujących konsumentom oraz podmiotom gospodarczym prawach,
 11. promowanie i rozwój przedsiębiorczości, biznesu, gospodarki i innowacji w tym kształtowanie postaw usprawniających w działalności gospodarczej,
 12. działalność na rzecz rozwoju społeczności promujących najlepsze praktyki z zakresu przedsiębiorczości oraz mediacji i polubownych metod rozwiązywania sporów,
 13. wzmacnianie postaw przedsiębiorczych społeczności zawodów regulowanych,
 14. popularyzacja idei mediacji oraz wiedzy na temat korzyści płynących z wykorzystania jej w rozwoju osobistym, zawodowym i w działalności gospodarczej oraz w funkcjonowaniu instytucji, organizacji i innych podmiotów,
 15. promowanie innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 16. działalność wydawnicza w tym publikowanie raportów i ekspertyz doradczych dotyczących rozwoju społeczności i usług zawodów regulowanych,
 17. rozwój nowoczesnej infrastruktury, standardów komunikacji i centralizacji dostępności usług i produktów z branży zawodów regulowanych,
 18. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 19. działalność naukowo – techniczna,
 20. działalność w zakresie kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji,
 21. działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa indywidualnego oraz publicznego,
 22. wychodzenia naprzeciw wyzwaniom związanym z przemianami gospodarki i zmianami demograficznymi,
 23. działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz ekologii,
 24. promowanie publicystyki dotyczącej polskiej gospodarki i myśli ekonomicznej oraz najlepszych praktyk w zakresie rozwoju dostępu do informacji,
 25. działanie na rzecz spraw społecznych, badań rynku gospodarczego i opinii społecznych,
 26. pomoc, integracja i aktywizacja osób dotkniętych skutkami kryzysów humanitarnych, wojen i klęsk żywiołowych przebywających na terenie Polski.

§8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 1. udzielanie pomocy specjalistycznej w tym doradztwa w zakresie zagadnień związanych z produktami i usługami branż zawodów regulowanych,
 2. wymianę doświadczeń oraz współdziałanie z instytucjami i podmiotami gospodarczymi świadczących usługi z zawodów regulowanych,
 3. realizowanie i tworzenie sieci dostępności do firm usługowych w tym wdrażanie projektów przynoszących korzyści dla osób i podmiotów korzystający z firm usługowych,
 4. angażowanie sektora biznesu w działania przyczyniające się do realizacji celów Fundacji,
 5. tworzenie miejsc umożliwiających nawiązywanie kontaktów biznesowych i doradztwa specjalistycznego, w tym m.in. pomoc w wyszukiwaniu sprawdzonych rozwiązań dla firm i osób potrzebujących skorzystać z usług zawodów regulowanych,
 6. promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych narzędzi i technologii, sporządzanie ekspertyz, raportów oraz gotowych propozycji rozwiązań dla podmiotów i osób korzystających z firm usługowych,
 7. organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze mediacji i postępowania polubownego lub pojednawczego,
 8. organizowanie, finansowanie oraz prowadzenie działalności wystawienniczej, informacyjno – promocyjnej i szkoleniowo – edukacyjnej w zakresie realizacji celów Fundacji,
 9. prowadzenie i udostępnianie dostępów do baz danych, sieci kontaktów związanych tematycznie z celami statutowymi Fundacji,
 10. organizowanie oraz udział w konferencjach, seminariach, warsztatach i szkoleniach w zakresie usług i produktów podmiotów współpracujących z Fundacją,
 11. promowanie wyników własnych doświadczeń, kontaktów krajowych i zagranicznych za pośrednictwem nowoczesnych, zoptymalizowanych i dopasowanych form komunikacji,
 12. udział w organizacjach, przedsięwzięciach i instytucjach kapitałowych, których działalność służy realizacji celów statutowych,
 13. organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych oraz promowanie i oferowanie sprawdzonych usług i produktów firm usługowych,
 14. zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie wszelkich inicjatyw, zgodnych z celami Fundacji,
 15. prowadzenie badań społecznych i upowszechnianie wiedzy z zakresu mediacji oraz działań prewencyjnych ograniczających ryzyka w działalności gospodarczej,
 16. pozyskiwanie wsparcia sponsorów krajowych i zagranicznych dla realizacji celów Fundacji,
 17. współpraca z organami Unii Europejskiej, instytucjami państwowymi, administracją rządową i samorządową oraz organizacjami pozarządowymi, a także podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą i osobami fizycznymi w zakresie objętym celami Fundacji,
 18. działalność informacyjną i promocyjną w zakresie celów statutowych Fundacji,
 19. wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych oraz ocena i opiniowanie obowiązujących oraz projektowanych przepisów w zakresie przedmiotu działania Fundacji.

§9

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może:
 1. prowadzić samodzielnie w kraju i zagranicą działalność gospodarczą na zasadach określonych w §5 i § 16 niniejszego Statutu,
 2. wspierać działalność innych osób prawnych, w tym nabywać udziały lub akcje, jak również działalność gospodarczą osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celem,
 3. uczestniczyć w spółkach prawa handlowego w tym z udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach prawa,
 4. powoływać i tworzyć inne organizacje dopuszczone przez prawo,
 5. zlecać prowadzenie i obsługę swoich spraw wyspecjalizowanym podmiotom prowadzącym działalność w określonych dziedzinach,
 6. prowadzić jako nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego,

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§10

Majątek Fundacji stanowi:
 1. Fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

§11

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie działalności pochodzą z:
 1. Darowizn, spadków i zapisów.
 2. Wpłat pieniężnych przekazywanych na potrzeby rozwoju Fundacji.
 3. Dotacji i subwencji osób prawnych i grantów.
 4. Dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
 5. Majątku Fundacji w tym majątku nieruchomego i ruchomego.
 6. Dywidend i innych zysków z akcji i udziałów w spółkach.
 7. Odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.
 8. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, aukcji i przetargów organizowanych przez lub na rzecz Fundacji.
 9. Dochodów z praw majątkowych.
 10. Działalności odpłatnej pożytku publicznego.
 11. Innych wpływów i dochodów.

§12

Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach i ruchomościach oraz w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych.

§13

Fundacja może tworzyć fundusze celowe.

§14

Dochody z dotacji, subwencji, grantów, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§15

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem

Rozdział IV. Działalność gospodarcza Fundacji

§16

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
  1. 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
  2. 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  3. 47.70 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  4. 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ,
  5. 47.91 Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
  6. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
  7. 58.19 Pozostała działalność wydawnicza,
  8. 62.03 Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
  9. 62.09 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
  10. 63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi ,
  11. 63.12 Działalność portali internetowych,
  12. 63.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
  13. 70.22 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ,
  14. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
  15. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
  16. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
  17. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
  18. 74.90 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  19. 69.10.Z Działalność prawnicza,
  20. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  21. 96.09 Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  22. 91.01.A Działalność bibliotek,
  23. 91.01.B Działalność archiwów,
 2. Z majątku Fundacji Zarząd może przeznaczyć środki na prowadzenie działalności gospodarczej.
 3. Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizację celów statutowych Fundacji. Działalność gospodarcza Fundacji może być również prowadzona w formie organizacyjnie wyodrębnionej – przez oddziały i inne jednostki organizacyjne, zwane dalej „oddziałami”.
 4. Zakres działania oddziału oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników oddziałów, określa regulamin organizacyjny oddziału, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
 5. Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych oddziałach.
 6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej.
 7. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizację jej celów statutowych określonych w § 7 niniejszego Statutu.

Rozdział V. Organy Fundacji

§17

 1. Organami fundacji jest Zarząd Fundacji.
 2. Fundacja może powołać Radę Fundatorów, która składać się będzie z Fundatorów oraz osób powołanych do jej składu przez Fundatorów.

§18

 1. Z chwilą rejestracji Fundacja staje się niezależna od Fundatora a odpowiedzialność za działania i majątek fundacji przejmuje Zarząd Fundacji.

§19

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 2 osób. i powoływany jest przez Radę Fundatorów w drodze uchwały na czas nieoznaczony. Pierwszy skład Zarządu Fundacji zostanie powołany przez Fundatorów.
 2. W skład Zarządu mogą być powoływani Fundatorzy oraz inne osoby.
 3. Członkiem Zarządu Fundacji nie może zostać osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci Członka Zarządu.
 5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.
 6. Wynagrodzenie Członków Zarządu określa Rada Fundatorów.
 7. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub pobierać wynagrodzenia na podstawie innej umowy cywilnoprawnej.
 8. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:
  1. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
  2. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
  3. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
  4. prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia,
  5. podejmuje decyzje we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów Fundacji.
 9. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego skład. Prezes Zarządu Fundacji ma decydujący głos w przypadku równowagi głosów.
 10. O posiedzeniu musza być powiadomieniach wszyscy członkowie Zarządu.
 11. Zarząd za zgodą wszystkich swoich członków może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnienia sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 12. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji.
 13. W przypadku powołania zarządu wieloosobowego, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają łącznie dwaj członkowie Zarządu.

Rozdział VI. Postanowienia Końcowe

§20

Działalność gospodarcza Fundacji jest prowadzona na zasadach rachunku ekonomicznego i zgodnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§21

Składnikami majątkowymi przeznaczonymi na prowadzenie działalności gospodarczej są:
 1. część funduszu założycielskiego w wysokości 30.000,00 złotych,
 2. inne składniki majątkowe przekazywane sukcesywnie przez Zarząd lub Fundatora.

§22

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§23

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w formie uchwały, która musi określać tryb likwidacji i przeznaczenie likwidowanego majątku.

§24

O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra nadzorującego.

§25

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu.